Certyfikacja integrowanej produkcji roślin
Ekogwarancja
Certyfikacja upraw w systemie integrowanej produkcji roślin
na terenie całej polski
Kliknij aby wypełnić formularz zgłoszeniowy
izgloszenie.pl

FAQ

W przypadku nieprzekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości dla szkodników w danej uprawie (tj. przy braku uzasadnienia dla prowadzenia ochrony), na takiej samej zasadzie jak w przypadku chemicznych środków ochrony roślin, nie ma obowiązku przeprowadzania zabiegu ochrony roślin z wykorzystaniem metod biologicznych. Natomiast jeśli został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości i jest dostępna biologiczna metoda ochrony przed danym agrofagiem, w pierwszej kolejności należy zastosować metodę biologiczną ochrony roślin. W przypadku nieskuteczności takiej metody można zastosować chemiczne środki ochrony roślin.

Produkcja i ochrona roślin ozimin wysiewanych w 2023 r. powinna być prowadzona według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa i udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

http://piorin.gov.pl/publikacje/metodyki-ip/ w zakładce „Metodyki Integrowanej Produkcji Roślin obowiązujące obligatoryjnie od 2024 r.”

Mając na uwadze, że krajowe i zagraniczne badania wykazują, że istnieje realne niebezpieczeństwo wprowadzenia do wtórnego obiegu niemonitorowanych substancji, takich jak pestycydy, biocydy, farmaceutyki (antybiotyki), detergenty, środki higieny osobistej i inne, które mogą być kumulowane w osadach w procesie ich wytwarzania MRIRW nie rekomenduje wykorzystania komunalnych osadów ściekowych w systemie Integrowanej Produkcji Roślin.

Szkolenie musi ukończyć bezpośrednio producent roślin lub osoba przez niego zatrudniona (np. w przypadku spółki lub dużego gospodarstwa zatrudniającego pracowników), odpowiedzialna w całości za prace związane z planowaniem i prowadzeniem produkcji.

Zgodnie z art. 57 o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2023 r. poz.340), poświadczeniem stosowania integrowanej produkcji roślin jest certyfikat wydawany na wniosek producenta roślin przez podmiot certyfikujący, przy czym certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydaje się, jeżeli producent roślin spełnia określone wymagania.

Zgodnie z przepisami art. 41 ustawy o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2023 r. poz.340) zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby, które:

1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 tej ustawy, lub

2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 tej ustawy, lub

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 tej ustawy, lub

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed zastosowaniem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Zgodnie z informacją uzyskaną od MRIRW uznano, że zalecenia uprawowe zawarte w metodyce dla pszenicy zwyczajnej są tożsame również dla pszenicy orkisz, dlatego też zgodnie z przedmiotową metodyką integrowanej produkcji roślin opracowanej dla pszenicy w systemie IP można również prowadzić uprawę odmian pszenicy orkisz.

Zasady doboru odmian a często również charakterystyka wybranych odmian jest zawarta w opracowanych metodykach integrowanej produkcji roślin dla danego gatunku

Przy doborze odmian należy pamiętać, ze COBORU prowadzi badania w ramach systemu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), w których badane są również niektóre odmiany roślin uprawnych znajdujące się we wspólnotowym katalogu odmian roślin rolniczych (CCA). Na podstawie badań PDO prowadzonych w różnych rejonach Polski, COBORU przygotowuje listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa. Korzystanie z tych list zwiększa szanse prawidłowego doboru odmian dostosowanych do lokalnych warunków klimatycznych i glebowych oraz presji organizmów szkodliwych.

W związku z powyższym rolnicy powinni w pierwszej kolejności kierować przede wszystkim rekomendacjami PDO. Jako zasadę należy więc przyjąć stosowanie w ramach systemu integrowanej produkcji, o ile to możliwe, odmian znajdujących się na listach odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa.

W przypadku braku możliwości wyboru odmian rekomendowanych na dane województwo (PDO) rolnicy mogą korzystać w ramach systemu integrowanej produkcji z odmian wpisanych do krajowego rejestru stosując zasady prawidłowego doboru odmiany dostosowanej do kierunku produkcji oraz nasilenia oddziaływania poszczególnych czynników biotycznych i abiotycznych.

Uwaga! Metodyki na niektórych gatunków zawężają możliwość doboru odmian tylko do listy odmian zalecanych na dane województwo lub wojwówdżw sąsiadujacych lub odmian o podwyższonym stoponiu odporności na agrofagi. Przed wyborem odmiany zalecamy zapoznanie się z wymaganiami zawartymi w metodykach.

Nie zaleca się stosowania odmian niezarejestrowanych w krajowym rejestrze odmian.

Producenci rolni od roku 2023 mogą w ramach ekoschematu „Prowadzenie produkcji roślin w ramach integrowanej produkcji roślin” otrzymać dodatkową płatność która będzie przyznana do powierzchni upraw prowadzonych w danym roku zgodnie z metodykami IPR pod nadzorem jednostki certyfikującej oraz do powierzchni trwałych użytków zielonych odpowiadającej powierzchni upraw prowadzonych w systemie IPR.

W roku 2023 stawka do 1 ha została ustalona na poziomie 1346,40 zł / ha

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia 2016/679. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest EKOGWARANCJA PTRE sp. z o.o.. Więcej informacji dot. ochrony danych osobowych znajdą Państwo w polityce prywatności. Klikając WYŚLIJ akceptujesz wszystkie powyższe warunki.