Certyfikacja integrowanej produkcji roślin
Ekogwarancja
Certyfikacja upraw w systemie integrowanej produkcji roślin
na terenie całej polski
Kliknij aby wypełnić formularz zgłoszeniowy
izgloszenie.pl

Certyfikacja integrowanej produkcji roślin 

Krok po kroku 

  • Termin zgłoszenia

  • Wypełnij formularz

  • Kontrola

  • Wniosek o wydanie certyfikatu

  • Zakończenie certyfikacji

Etap 1

Termin zgłoszenia

Zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin zainteresowany producent roślin zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo – w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca każdego roku.

W kolejnych latach należy ponowić zgłoszenie zachowując ww. terminy

Certyfikacja integrowanej produkcji roślin
Etap 2

Wypełnij formularz

Wypełnij formularz na stronie https://izgloszenie.pl/

Rok na który dokonujesz zgłoszenia jest rokiem w którym będzie dokonany zbiór ze zgłaszanej uprawy

Po wypełnieniu formularza należy postępować zgodnie z instrukcją, która pojawi się na wygenerowanym dokumencie.

Wypełniając kolejne zgłoszenia na dany rok (dla kolejnych upraw) zaznacz na formularzu „aktualizacja…”

Opłata- na podstawie faktury pro-forma którą prześlemy po zgłoszeniu do systemu

 

Certyfikacja integrowanej produkcji roślin
Etap 3

Kontrola

Kontrola gospodarstwa odbywa się w sezonie wegetacyjnym roślin.

Czynności kontrolne mogą obejmować pobranie próbek do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich.

Kontrole są zapowiedziane.

Certyfikacja integrowanej produkcji roślin
Etap 4

Wniosek o wydanie certyfikatu

Certyfikat wydawany jest po stwierdzeniu prowadzenia upraw zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin oraz po przesłaniu do jednostki podpisanego wniosku o wydanie certyfikatu.

Wniosek należy przesłać w trakcie lub po zbiorach.

W ramach nadzoru nad wydanym certyfikatem jednostka może przeprowadzić dodatkową kontrolę weryfikująca np. sposób powoływania się na udzieloną certyfikację.

Certyfikacja integrowanej produkcji roślin
Etap 5

Zakończenie certyfikacji

Umowa z jednostką jest zawierana na czas nieokreślony dlatego zakończenie certyfikacji może nastąpić m.in. na wniosek producenta lub po upływie ważności wydanego certyfikatu.
Jednostka ma prawo wyłączyć producenta z systemu kontroli i certyfikacji w sytuacjach, które uniemożliwiają jednostce sprawowanie nadzoru nad zgłoszoną produkcją.

Pamiętaj! Integrowana produkcja roślin jest systemem rocznym. W przypadku chęci kontynuowania certyfikacji w kolejnych latach należy ponowić zgłoszenie zachowując terminy opisane w kroku pierwszym.

Certyfikacja integrowanej produkcji roślin
POPRZEDNI KROK
NASTĘPNY KROK
Uwaga!

Ukończenie szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin jest jednym z ważniejszych wymagań jakie należy spełnić na etapie zgłoszenia. Kopia zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu stanowi załącznik do formularza zgłoszeniowego.

Jeżeli do zgłoszenia nie zostanie dołączone zaświadczenie potwierdzające uczestnictwto w szkoleniu w zakresie IPR, podmiot certyfikujący wezwie producenta roślin do usunięcia braków w wyznaczonym terminie. W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie, podmiot certyfikujący odmówi przyjęcia zgłoszenia (podstawa prawna: art. 55 ustawy o środkach ochrony roślin)

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem jednostki:

81 501 68 55

Certyfikacja integrowanej produkcji roślin

Certyfikacja integrowanej produkcji to ważny proces, który pozwala na potwierdzenie prowadzenia upraw zgodnie z metodykami IP.

Pozytywne zakończenie procesu jest równoznaczne z wydaniem certyfikatu poświadczającego stosowanie tej metody produkcji.

Oferujemy Państwu usługę certyfikacji na podstawie klarownego programu certyfikacji oraz prostej umowie o prowadzenie procesu.

Certyfikacja integrowanej produkcji roślin

Nie oferujemy umów terminowych. Cennik oferowanej usługi jest konkurencyjny i przejrzysty.

Stworzyliśmy również narzędzie do prostego wygenerowania formularza zgłoszeniowego dzięki któremu zgłoszenie do systemu jest proste i szybkie.

Wzór umowy, program certyfikacji i cennik zawsze jest udostępniony na stronie internetowej. 

Certyfikacja integrowanej produkcji roślin

Ekogwarancja PTRE to renomowana jednostka certyfikująca, która oferuje swoje usługi na terenie całej Polski, promując standardy Integrowanej Produkcji Roślin.

Integrowana Produkcja Roślin
Integrowana Produkcja Roślin (IPR) to nowoczesne podejście do rolnictwa łączące metody ochrony środowiska z wysoką efektywnością produkcji. Dzięki zastosowaniu zintegrowanych strategii zarządzania uprawami IPR pozwala na zredukowanie negatywnego wpływu rolnictwa na naturę, promując jednocześnie zdrowe i zrównoważone praktyki rolnicze.
I. Ekogwarancja PTRE zajmuje czołową pozycję jako organizacja certyfikująca produkty w ramach rolnictwa ekologicznego oraz Integrowanej Produkcji Roślin. Realizacja naszych usług certyfikacyjnych odbywa się z pełnym przestrzeganiem standardów normy PN-EN ISO/IEC 17065 Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.
Podstawy Integrowanej Produkcji Roślin
IPR jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na żywność produkowaną w sposób przyjazny dla środowiska. Taką, która spełnia wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa. Integracja wiedzy i technologii w procesie produkcji roślinnej otwiera nowe możliwości rolnikom i konsumentom dążącym do osiągnięcia równowagi między potrzebami ludzkości a ochroną naszej planety.
Uprawa w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin
Integrowana Produkcja Roślin (IPR), jako innowacyjny model rolnictwa, odpowiada na coraz większe oczekiwania społeczne dotyczące żywności wyprodukowanej w sposób zrównoważony, z poszanowaniem środowiska naturalnego. Ten system produkcji łączy zaawansowaną wiedzę i nowoczesne technologie z tradycyjnymi metodami uprawy, tworząc synergiczne rozwiązania dla współczesnych wyzwań rolniczych. Dzięki IPR rolnictwo staje się bardziej zrównoważone, minimalizując negatywny wpływ na środowisko, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów rolnych.
Ekoschemat promuje praktyki rolnicze ekologicznie zrównoważone, ekonomicznie wykonalne i społecznie odpowiedzialne. Poprzez wprowadzenie ekoschematu rolnicy są zachęcani do stosowania metod integrowanej uprawy, redukującej stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, poprawiającej jakość gleby i zwiększającej bioróżnorodność.
Dzięki temu rolnicy mogą skutecznie ograniczać działalność szkodników i ograniczać rozwój chorób, przy minimalnym użyciu chemikaliów. To podejście nie tylko chroni ekosystem, ale także zapewnia produkcję zdrowej żywności, spełniającej oczekiwania konsumentów.
Certyfikacja integrowanej produkcji roślin
Certyfikacja w systemie Integrowanej Produkcji Roślin
Certyfikacja w ramach Integrowanej Produkcji Rolniczej stanowi potwierdzenie dla rolników i konsumentów, że produkty zostały wyprodukowane zgodnie z najwyższymi standardami zrównoważonego rozwoju. Certyfikat Integrowanej Produkcji jest symbolem zaangażowania w uprawę przyjazną dla środowiska i stanowi ważny krok w kierunku budowania zaufania między producentami a konsumentami.
Wdrożenie zasad Integrowanej Produkcji Rolniczej wiąże się z wieloma korzyściami, w tym z poprawą jakości gleby, zwiększeniem efektywności wykorzystania zasobów, redukcją negatywnego wpływu na środowisko oraz produkcję żywności o dużej wartości odżywczej.
Dążenie do równowagi między potrzebami ludzkości a ochroną naszej planety powinno być priorytetem. Integrowana Produkcja Roślin wyznacza kierunek dla przyszłych pokoleń rolników i konsumentów, którzy poszukują zrównoważonych i bezpiecznych metod produkcji żywności.
Szkolenie z integrowanej produkcji roślin
Ukończenie szkolenia z zakresu integrowanej produkcji roślin jest wymagane w przypadku chęci zgłoszenia zamiaru prowadzenia produkcji w systemie IPR.
W przypadku braku szkolenia z zakresu IPR podmiot certyfikujący może odmówić przyjęcia zgłoszenia. Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia jest ważne przez 5 lat.
Udział w szkoleniu podnosi kompetencje rolników, którzy chcą uzyskać certyfikat potwierdzający stosowanie praktyk zgodnych z zasadami IPR.
Łączenie metod ochrony roślin
Jednym z podstawowych wymogów dla rolników pragnących uzyskać certyfikat IPR jest stosowanie integrowanej ochrony roślin, która polega na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności niechemicznych, minimalizujących zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska.
W systemie integrowanej produkcji wykorzystuje się również osiągnięcia postępu technicznego i biologicznego w uprawie i nawożeniu, zwracając uwagę zwłaszcza na zdrowie ludzi i zwierząt oraz ochronę środowiska.
Nawożenie w integrowanej produkcji roślin
W systemie IPR warunkiem udzielenia certyfikacji jest m.in. stosowanie nawożenia uwzględniającego faktyczne zapotrzebowanie roślin na składniki pokarmowe, określone przede wszystkim na podstawie analiz gleby lub roślin.
Metodyki integrowanej produkcji roślin uszczegóławiają wymagany zakres analiz laboratoryjnych gleby lub roślin oraz wskazują sposoby ustalenia optymalnych dawek przy nawożeniu.
Obserwacje zdrowotności roślin
Czynnością obligatoryjną w systemie IPR jest dokumentowanie obserwacji roślin pod kątem ich zdrowotności oraz występowania chorób i szkodników. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przeprowadzania monitoringu upraw zostały określone w metodykach IP.
Wyniki obserwacji odnotowuje się w notatniku integrowanej produkcji roślin. Na podstawie monitoringu ustala się m.in. potrzebę zastosowania środków ochrony roślin.
Notatnik integrowanej produkcji roślin
Notatnik służy do dokumentowania przez producenta roślin działań związanych z integrowaną produkcją roślin. Opracowany wzór notatnika jest przejrzysty i pozwala rolnikom na wpisanie wszystkich czynności obligatoryjnych, do których zobowiązują wymagania metodyk IP.
Prawidłowe prowadzenie działań związanych z integrowaną produkcją roślin to jeden z warunków udzielenia certyfikacji.
Certyfikat integrowanej produkcji roślin
Certyfikat jest poświadczeniem stosowania integrowanej produkcji roślin. Jego wydanie poprzedza wykonywana w okresie wegetacyjnym roślin kontrola weryfikująca, czy czynności obligatoryjne oraz wymagania, o których mowa w metodykach IP, zostały spełnione.
Certyfikat integrowanej produkcji roślin wydaje się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Certyfikacja integrowanej produkcji roślin
Korzyści z certyfikacji Integrowanej Produkcji Roślin
Certyfikat IPR nie tylko potwierdza stosowanie praktyk integrowanej produkcji przez rolników, ale również otwiera bramy do nowych rynków, zwiększa zaufanie konsumentów do produktów roślinnych i pasz pochodzenia roślinnego oraz potwierdza zaangażowanie w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój rolnictwa.
Rolnicy, którzy zdecydują się na przestrzeganie wymogów IPR i uzyskają certyfikat, demonstrują swoje zaangażowanie w produkcję wysokiej jakości produktów roślinnych, które są bezpieczne dla konsumentów i przyjazne dla środowiska.
Przejście na metody integrowanej produkcji wymaga zaangażowania i gotowości do zmian, ale przynosi korzyści rolnikom, konsumentom i całemu ekosystemowi.
Pozostałości środków ochrony roślin w Integrowanej Produkcji
Jednym z najważniejszych aspektów Integrowanej Produkcji Roślin jest ścisła kontrola stosowania środków ochrony roślin, co ma bezpośredni wpływ na minimalizację ich pozostałości w produktach roślinnych.
Przestrzeganie zasad integrowanej produkcji, takich jak stosowanie alternatywnych metod ochrony roślin, monitorowanie szkodników i chorób, a także precyzyjne dawkowanie środków chemicznych, zapewnia bezpieczeństwo żywności i ochronę zdrowia konsumentów. Dzięki temu produkty pochodzące z upraw integrowanych są bardziej przyjazne dla środowiska i zdrowsze dla społeczeństwa.
Ekogwarancja PTRE - certyfikacja Integrowanej Produkcji Roślin
Ekogwarancja PTRE to renomowana jednostka certyfikująca, która oferuje swoje usługi na terenie całej Polski, promując standardy Integrowanej Produkcji Roślin. Certyfikacja ta jest symbolem najwyższej jakości i bezpieczeństwa produktów, potwierdzającym przestrzeganie ścisłych norm i procedur uprawy. Skorzystanie z usługi certyfikacji przez Ekogwarancję PTRE otwiera producentom roślin drogę do lepszej pozycji na rynku, umożliwiając wyróżnienie ich produktów i budowanie zaufania konsumentów.
Zachęcamy wszystkich rolników zainteresowanych podniesieniem standardów produkcji i zwiększeniem konkurencyjności swoich produktów do skorzystania z profesjonalnych usług certyfikacji oferowanych przez Ekogwarancję PTRE. To inwestycja w przyszłość rolnictwa.

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia 2016/679. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest EKOGWARANCJA PTRE sp. z o.o.. Więcej informacji dot. ochrony danych osobowych znajdą Państwo w polityce prywatności. Klikając WYŚLIJ akceptujesz wszystkie powyższe warunki.